slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Budowa stacji przeładunkowej w Luboniu

Nasza Spółka w dniu 28.04.2022 r. zawarła umowę z miastem Luboń na realizację inwestycji branży „odpadowej” pn. „Budowa stacji przeładunkowej odpadów w Luboniu” współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem, dostawa ładowarki teleskopowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na zbieranie odpadów na rzecz „Kom-Lub” Sp. z o. o. jako operatora instalacji.


Wybudujemy park wodny w Tarnowie

17 stycznia prezydent Tarnowa Roman Ciepiela podpisał z prezesem MTM Budownictwo umowę na budowę letniego parku wodnego w Mościcach. Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” występuje pod nazwą „Budowa infrastruktury sportowej dla Igrzysk Europejskich 2023”.

Zgodnie z podpisaną umową, letni park wodny ma być gotowy do połowy maja 2023 roku, a jej wartość to niespełna 34,3 mln zł. W ramach inwestycji mają powstać m.in.: basen rekreacyjny z częścią pływacką i rekreacyjną oraz mini zjeżdżalnią, kolejny basen z zespołem czterech zjeżdżalni, wodny plac zabaw, boisko do sportów plażowych, plac zabaw o tematyce marynistycznej, wiata lodowiska sezonowego oraz boiska i kortu tenisowego z nawierzchnią syntetyczną.

źródło zdjęcia: https://www.radiokrakow.pl


Zawarcie umowy na modernizacje i rozbudowę zakładu w Olszowej

W dniu 30 listopada 2021r. w siedzibie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. została zawarta umowa, której przedmiotem jest „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” w formule „zaprojektuj i wybuduj”, inwestycja finansowana jest ze środków NFOŚiGW w Warszawie w ramach Działania 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi” Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Pan Prezes Zarządu Sławomir Kraus.

Wartość robót objętych przedmiotem umowy wynosi prawie 54 mln złotych brutto, a ich zakończenie planowane jest na marzec 2023 roku.


Rozbudowa „Akademika” dla Uniwersytetu Warszawskiego zakończona.

W ostatnich dniach listopada 2021 roku został podpisany protokół odbioru końcowego potwierdzający zakończenie robót budowlano-montażowych dla inwestycji: „Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego” przy ul. Smyczkowej w Warszawie.

Wykonana rozbudowa jest jedną z inwestycji wieloletniego programu rozwoju uczelni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025″, która rozszerzy możliwości zakwaterowania dla studentów z Polski i z zagranicy – w dobudowanym skrzydle zamieszka około 90 osób. Powstanie nowa siedziba Wydawnictw UW umożliwiająca popularyzację publikacji naukowych powstających na Uniwersytecie Warszawskim.

Nowe skrzydło ma 6 kondygnacji – 5 nadziemnych i 1 podziemną. Z pięter 1-4 korzystać będą mieszkańcy akademika, parter budynku przeznaczony będzie na pomieszczenia Wydawnictwa UW. W podziemiach gmachu znajdować się będą pomieszczenia techniczne i pomocnicze. Powierzchnia całkowita budynku wynosi blisko 2800 m².

Wartość wykonanych robót wyniosła ponad 17 mln złotych.


Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Warszawie zakończona

Po niecałych dwóch latach od podpisania umowy zakończyliśmy realizację kolejnego obiektu użyteczności publicznej pn. „Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego” przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie”. Inwestycja polegała na kompleksowej budowie od podstaw budynku złożonego z dwóch części. Na parterze znajduje się Centrum Promocji Kultury (KKG) z salą wielofunkcyjną i salą wykładowo-zajęciową z zapleczami socjalnymi i technicznymi. W drugiej części stworzona została przestrzeń dla Europejskiego Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami gospodarczymi. Wokół budynku powstał parking (dla samochodów i rowerów) oraz scena letnia z widownią. Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła niewiele ponad 40 milionów złotych.


Zrealizujemy kolejną kompostownię odpadów

W dniu 21 lipca 2021 roku zawarta została umowa z MZO Sp. z o.o. w Lesznie na budowę obiektu kompostowni w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gm. Osieczna” w systemie „projektuj i buduj”.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów warunkach tlenowych w systemie zamkniętych reaktorów, wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury, zadaszonej galerii przed tunelami, placu do kompostowania/stabilizacji odpadów oraz przeprowadzenie rozruchów technologicznych w/w instalacji o przepustowości łącznej 40 000 Mg/rok.

Będzie to nasza kolejna instalacja związana z gospodarką odpadami. Wartość robót objętych umową wynosi niespełna 18,5 mln złotych.


Budowa zaplecza technicznego w Wieliczce zakończona

W dniu 16 czerwca  2021 został podpisany protokół odbioru końcowego dla zadania pn. „Budowa budynku administracyjno – usługowego komunikacji publicznej wraz z zapleczem technicznym, instalacjami wewnętrznymi (wodną, kanalizacyjną, grzewczą, gazową, elektryczną), miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 261/6 przy ul. Jedynaka w Wieliczce.” zrealizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”, które  zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach działania: Niskoemisyjny transport miejski.

W ramach realizacji umowy został wykonany pełnobranżowy projekt budowlany, uzyskano prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę i użytkowanie obiektu oraz roboty budowlane branży konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej i drogowej.


Kompostownia w Gotartowie rozbudowana

W marcu 2021 roku zakończyliśmy roboty budowlane wraz z rozruchem technologicznym potwierdzającym osiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego dla zadania pn. „Rozbudowa kompostowni odpadów wraz z wykonaniem prac i infrastruktury towarzyszącej na terenie Zakładu/ Instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork”. Prace prowadzone były na terenie funkcjonującego Zakładu w sposób umożliwiający jego bieżącą działalność co stanowiło dodatkowe wyzwanie. Poza pracami związanymi bezpośrednio z rozbudową kompostowni wykonaliśmy dostosowanie przenośników taśmowych wraz z konstrukcjami wsporczymi i elementami towarzyszącymi do zsypywania odpadu transportowanego z hali sortowni do zasobni przy rozbudowanych bioreaktorach.   

Koszt wykonanej rozbudowy wyniósł niecałe 4 miliony złotych.


Umowa na kolejny PSZOK podpisana

Kolejna inwestycja związana z gospodarką odpadami zostanie zrealizowana w oparciu o umowę zawartą w dniu 10.02.2021 r. z Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., której przedmiotem jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla miasta Otwocka.

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w formule „zaprojektuj i buduj” i będzie współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, którego źródłem jest Fundusz Spójności.

Realizacja projektu przyczynia się w bardzo pozytywny sposób do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego poprzez realizację europejskiej polityki w dziedzinie gospodarki odpadami.

Na terenie PSZOK będzie zorganizowana ścieżka edukacyjna z przeznaczoną dla celów  edukacyjnych altaną. Prezentacje i szkolenia edukacyjne dla mieszkańców i szkół będą prowadzone w sali edukacyjnej zlokalizowanej w budynku socjalno – biurowym.

Zakończenie prac planowane jest na marzec 2022 roku.


Przebudowa szkoły zawodowej przy ul. Wysockiego 51 w Warszawie zakończona

Miło nam poinformować, że końcem roku 2020 zostały zakończone prace związane z realizacja zadania pn. „Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej – etap I.”.Roboty realizowane były w okresie od marca 2019 roku do grudnia 2020 roku i łączna ich wartość wyniosła ponad 22 miliony złotych brutto. Przedmiot umowy obejmował wykonanie przebudowy i remontu istniejącego budynku warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu.

Link do wirtualnego spaceru:

http://zs34.pl/spacer/szkola-mieszko.html

Zobacz materiał wideo:

https://www.youtube.com/watch?v=0EE9i0lwOfA

Źródło:

http://zs34.pl