slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Zawarcie umowy na modernizacje i rozbudowę zakładu w Olszowej

W dniu 30 listopada 2021r. w siedzibie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. została zawarta umowa, której przedmiotem jest „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” w formule „zaprojektuj i wybuduj”, inwestycja finansowana jest ze środków NFOŚiGW w Warszawie w ramach Działania 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi” Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Pan Prezes Zarządu Sławomir Kraus.

Wartość robót objętych przedmiotem umowy wynosi prawie 54 mln złotych brutto, a ich zakończenie planowane jest na marzec 2023 roku.