slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Pozyskaliśmy nowe zlecenie w sektorze gospodarki odpadami

W dniu 19 czerwca 2019 roku MTM Budownictwo zawarło umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Tarnowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Projektowanie i budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dostawą wyposażenia. Zamówienie, którego wartość opiewa na niespełna 7,2 mln złotych finansowane jest ze środków publicznych z udziałem dofinansowania NFOŚiGW w ramach działania 2.2. „Gospodarka odpadami komunalnymi”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.