slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Kontrakt dla Gminy Morawica zakończony!

W ostatnich dnia października Spółka MTM Budownictwo zakończyła realizację prac, a 09 listopada podpisano z Inwestorem – Gminą Morawica Protokół odbioru końcowego zadania pn.:„Doposażenie kompostowni osadów ściekowych na modernizowanej oczyszczalni ścieków w Brzezinach”. Inwestycja dofinansowana była z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i realizowana od czerwca br.